הורדה למכשירי אנדרואיד הורדה למכשירי אפל

תקנון ותנאי שימוש.

תנאי השימוש באתר ובאפליקציית מוזה:

הגדרות

השירות - אפליקציית "מוזה" (להלן "האפליקציה", "האתר", "השירות") הזמינה להורדה למכשירי אפל (iOS) ואנדרואיד דרך חנות האפליקציות, ונגישה גם דרך אתר האינטרנט בכתובת www.imuza.co.il או בכל ממשק אחר.
החברה - "מוזה" מקבוצת "פוטו-כהנא" (ח.פ. 32313967) או מי שהוסמך מטעמה, בין אם יחיד או חברה, לפעול מטעמה.
המשתמש - (להלן "אתה", "המשתמש") כל אדם שעושה שימוש באפליקציה, בחלקה או בכולה, או ברכיב בודד שלה.

הקדמה והגבלת אחריות

אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באפליקציית "מוזה - פיתוח תמונות מהנייד" שימוש באפליקציה בכל דרך (באמצעות הורדת האפליקציה למכשיר, באמצעות גישה לאתר האינטרנט ובכל דרך אחרת) מהווה הסכמה מצדך לתנאים הבאים.
בתנאי שימוש אלה, השימוש הוא בלשון זכר ובגוף יחיד מטעמי נוחות בלבד. התנאים חלים הן בגוף נקבה והן בלשון רבים.
השימוש באפליקציה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה המפעילה את השירות וכל חברה אחרת או אדם פרטי הפועלים מטעמה יהיו פטורה מאחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד מכל סוג שהוא העלול להיגרם למשתמש, מכל סיבה שהיא.
בעצם השימוש באפליקציה הנך מוותר על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האפליקציה, בין באופן אישי ובין באמצעות החברות שבבעלותם.

תיאור האפליקציה

האפליקציה מאפשרת למשתמשים, באמצעות מגוון ממשקים ומכשירים, לבחור תמונות דיגיטליות המאוחסנות אצלם, לפתח אותם באיכות מרבית ולקבל את התמונות המודפסות במשלוח.

זכויות יוצרים

בעת השימוש באפליקציה, הנך מצהיר כי ברשותך הזכויות המלאות לשימוש בתמונות אותן אתה מעלה לשירות. אין החברה אחראית להפרה של זכויות יוצרים על ידך, בין על ידי העלאת תמונות לשירות, על ידי עיבודן, הזמנתם או בכל דרך אחרת. השירות הינו אוטומטי, ואין באפשרותנו לבחון את התמונות לגבי הפרה אפשרית של זכויות.

תשלום עבור השירות

השימוש בשירות כרוך בתשלום. המחיר הסופי אותו יהיה עליך לשלם יופיע בשלבים שונים של ההזמנה, כמו גם בעת אישור התשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוך האפליקציה.

מדיניות שילוח

הדפסת התמונות תתבצע עד 2 ימי עסקים מרגע אישור קבלת התשלום, זמן אספקה עד 30 ימי עסקים ע"י שליח (אינו בשליטתנו).

הגבלת פרטיות

במסגרת השימוש בשירות, תתבקש למסור פרטים מזהים על מנת לסיים את תהליך ההזמנה. פרטים אלה כוללים, בין היתר, את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, וכתובת המשלוח הפיזית שלך, פרטים אלה ישמשו אותנו על מנת לסיים את תהליך ההזמנה ולשלוח אליך את התמונות.
שים לב: הפרטים שנאספים, או הפרטים שתבחר להזין בעת השימוש באפליקציה, עשויים לכלול פרטים נוספים מלבד אלו שצוינו לעיל. חברת הסליקה ו/או חברות האשראי עמן אנחנו עובדים עשויות לדרוש פרטים נוספים אודות זהותך על מנת לאשר את עסקת האשראי. פרטים אלה אינם מגיעים אלינו, וחלים עליהם תנאי הפרטיות של חברת הסליקה וחברות האשראי עמן אנחנו עובדים.
אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירות שמציעה האפליקציה.

השימוש במידע

אנחנו משתמשים במידע שמסרת על מנת לבצע את תהליך ההזמנה: קבלת התמונות שבחרת, הדפסתן, ושליחתן בדואר ישראל. בנוסף אנו עשויים לעשות שימוש במידע על מנת לצור עמך קשר לגבי ההזמנה שלך.

העברת המידע לצד ג'

"מוזה" מתחייבים לכך שפרטיך האישיים אינם מועברים לצד ג', למעט מה שנדרש עפ"י החוק. על הפרטים שתמסור לחברת הסליקה (בעת התשלום) יחולו תנאי השימוש של חברת הסליקה ו/או של חברות האשראי.

ביטול עסקה

המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו. הואיל והמשתמש מבצע התאמה אישית של התכנים האישיים במסגרת ההזמנה המבוצעת על ידו, אזי יחול האמור בתקנה 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ולא ניתן לבצע החזר או לבטל את העסקה, שכן יראו מוצרים אלה כ"טובין שיוצר במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות".

לפיכך, המשתמש מסכים ומודע לכך כי החברה אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצור של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק. בכפוף לאמור לעיל, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל בייצורה והוראת ביטול כאמור יש לשלוח לדוא"ל [email protected] . הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע, תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות המשתמש לבטל את העסקה בגין פגם במוצר.

יובהר כי, בהתאם לכל דין, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בכל מקרה של ביטול העסקה לפני תחילת ייצורה ו/או הפקתה שלא עקב פגם או אי התאמה, הכל בהתאם ובשיעורים הקבועים בכל דין.

לא השלים המשתמש את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ו/או מספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

עמידה בתקן PCI-DSS

סליקת האשראי בשירות עומדת בתקן PCI-DSS - תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים.

אחריות החברה

החברה מתחייבת לספק את התמונות אשר נתקבלו בהזמנה באיכות מירבית (זאת למול איכות התמונה המקורית שנשלחה) ולשלחן בדואר במצב תקין.

שימוש ואחסון בתמונות שהזמנת

במסגרת תהליך ההזמנה, התמונות מועלות לשרת שלנו, המאחסן את התמונות על מנת להפיק את ההזמנה.
אנו לא עושים שימוש, ללא אישור בכתב, באף אחת מהתמונות שהעלית, לא בשלמותן ולא באופן חלקי, לאף מטרה מלבד ביצוע ההזמנה שלך.

גיבוי ועותקים נוספים

אנחנו מאחסנים גיבויים שונים על מערכות מחשב שונות של התמונות שהזמנת, כמו גם פרטי ההזמנה שלך. לכן, ייתכן והמידע שלך, כמו גם קבצי התמונות, יאוחסנו ביותר ממקום אחד.
השירות יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה מהן. בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקת שירותים, שיבושים בפעולת האפליקציה, זמינותה ו/או זמני התגובה, שיבושי מידע ו/או נתונים, פריצה או פגיעה מכוונת בשרתי האתר או במחשבים של החברה, וכו'. במידה והתמונות שברשותך מכילות מידע אישי רגיש, והגעת עותקי התמונה לצד שלישי עשויה לגרום לך נזק כלשהו, אנו ממליצים לך לשקול היטב את השימוש בשירות. על אף המאמצים הרבים שאנחנו עושים על מנת להגן על המידע, איננו יכולים להתחייב שבשל תקלה ו/או פריצה ו/או פעולה בזדון למחשבי השירות התמונות, כמו גם הפרטים האישיים שמסרת, לא יגיעו לגורם שלישי.

שימוש אישי בלבד

השימוש באפליקציה מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באפליקציה כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת, בכתב, מהחברה.
כל תכני האפליקציה, לרבות עיצוב, תכנות וארכיטקטורה, הנם רכושה הבלעדי של החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ואף להפסיק את מבנה ואופי השימוש באפליקציה, כמו גם את מחיר השירות, ללא הודעה מוקדמת. שינויים במחיר יבוטאו במחיר הסופי שיוצג באפליקציה.
החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות.
החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו, לרבות לכל פגיעה או נזק שמקורם בגישה לא חוקית למחשבי החברה או לשרתים שהחברה מפעילה אצל ספקים מצד שלישי.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב - יפו.
במידה ויש לך שאלות כלשהן לגבי תקנון זה, אתה מוזמן לצור עמנו קשר בכתובת [email protected] בטרם השימוש באפליקציה.

יצירת קשר

ניתן ליצור עמנו קשר בקלות במספר דרכים:
בדוא"ל: [email protected]
בטלפון: 03-5097888
כתובתינו: הציונות 18 ראש העין
למשלוח דואר, אנא השתמשו בכתובת הבאה: מוזה פיתוח תמונות - הציונות 18 ראש העין